• DSC_8169.JPG
  • DSC_8189.JPG
  • DSC_8226.JPG
  • fghjg.jpg
  • muzej.jpg
  • panorama-slide.jpg
Print

ДЕ Буџетски корисници 603

Образец „ДЕ“

 

Период

Контролор

0

4

0

5

1

2

8

9

1

8

0

1

0

0

9

3

1

8

6

0

3

1

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Вид работа

Идентификационен број

(ЕМБС)

Резервни кодекси

 

Назив на субјектот НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРА И МУЗЕЈ

Адреса, седиште и телефон Кеј Маршал Тито бр.2 Штип 032/392/044

Адреса за е-пошта This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Единствен даночен број 4029979100437

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства

од Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака на

АОП

Износ

Претходна

година

Тековна година

1

2

3

4

5

6

А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

1.

000

Набавна вредност на основачки издатоци

601

2.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци

602

3.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на

основачки издатоци

603

4.

Сегашна вредност на основачки издатоци

(< или = на АОП 112 од БС)

604

5.

001

Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој

605

5.1.

Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој

606

5.2.

Трошоци за материјали и услуги[1] користени или потрошени при истражувања и развој

607

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака на

АОП

Износ

Претходна

година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

5.3.

Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој

608

5.4.

Амортизација на патенти и лиценци  користени при истражувања и развој

609

6.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој

610

7.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој

611

8.

Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој

(< или = на АОП 112 од БС)

612

9.

002д

Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права

613

10.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права

614

11.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права

615

12.

Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права

(< или = на АОП 112 од БС)

616

13.

002д

Набавна вредност на софтвер со лиценца

617

14.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца

618

15.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца

619

16.

Сегашна вредност на софтвер со лиценца

(< или = АОП 112 од БС)

620

17.

002д

Набавна вредност  на софтвер развиен за сопствена употреба

621

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака на

АОП

Износ

Претходна

година

Тековна година

1

2

3

4

5

6

18.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер  развиен за сопствена употреба

622

19.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер  развиен за сопствена употреба

623

20.

Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба

(< или = АОП 112 од БС)

624

21.

002д

Набавна вредност на  набавени бази на податоци

625

22.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци

626

23.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци

627

24.

Сегашна вредност на набавени бази на податоци

(< или = АОП 112 од БС)

628

25.

002д

Набавна вредност на  бази на податоци  развиени за сопствена употреба

629

26.

008д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци  развиени  за сопствена употреба

630

27.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци  развиени  за сопствена употреба

631

28.

Сегашна вредност на  бази на податоци  развиени  за сопствена употреба

(< или = АОП 112 од БС)

632

29.

003

Набавна вредност на други нематеријални права

633

30.

008д

Вредносно усогласување на други нематеријални права

(ревалоризација)

634

31.

009д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права

635

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака на

АОП

Износ

Претходна година

Тековна година

1

2

3

4

5

6

32.

Сегашна вредност на други нематеријални права

(< или = АОП 112 од БС)

636

Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

33.

010

Земјиште

637

34.

018д

Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште

638

35.

Сегашна вредност на земјиште

(< или = АОП 113 од БС)

639

36.

011

Шуми

640

37.

018д

Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми

641

38.

Сегашна вредност на шуми

(< или = АОП 113 од БС)

642

39.

018

Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните

богатства

643

В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

40.

022д

Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема[2])

644

41.

028д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема

645

42.

029д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема

646

43.

Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема

(< или = АОП 117 од БС)

647

845,605

783,805

44.

022

Набавна вредност на компјутерска  опрема[3])

648

10,469,772

4,104,712

45.

028д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема

649

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака на

АОП

Износ

Претходна

година

Тековна година

1

2

3

4

5

6

46.

029д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема

650

9,624,167

3,682,177

47.

Сегашна вредност на компјутерска опрема

(< или = АОП 117 од БС)

651

845,,605

783,805

48.

025

Набавна вредност на други материјални средства

652

49.

028д

Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства

653

50.

029д

Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на

други материјални средства

654

51.

Сегашна вредност на други материјални средства

(< или = АОП 120 од БС)

655

5,721,584

6,833,612

52.

Драгоцени метали и камења

656

53.

Антиквитети и други уметнички дела

657

5,721,584

6,833,612

54.

Други скапоцености

658

Г.  КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ

859,380

815,844

55.

280

Обврски за плати и надомести на плати

(< или = на АОП 197од БС)

659

56.

281

Обврски за нето плати

(< или = на АОП 197од БС)

660

588,042

558,056

57.

282

Надоместоци на нето плати

(< или = на АОП 197 од БС)

661

58.

284

Даноци од плати и надомести

(< или = на АОП 197од БС)

662

39,309

37,482

59.

285

Придонеси од плати и надомести од плати

(< или = на АОП 197 од БС)

663

232,029

220,306

Д. РАСХОДИ

I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

690,569

701,909

60.

421д

Електрична енергија

(< или = на АОП 014 од БПР)

664

244,505

270,748

61.

421д

Водовод и канализација

(< или = на АОП 014 од БПР)

665

50,007

50,763

62.

421д

Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација

(< или = на АОП 014 од БПР)

666

69,841

106,791

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака

на

АОП

Износ

Претходна

година

Тековна година

1

2

3

4

5

6

63.

421д

Горива и масла

(< или = на АОП 014 од БПР)

667

326,216

273,607

II.Материјали и ситен инвентар

458,003

698,056

64.

423д

Униформи

(< или = на АОП 015 од БПР)

668

65.

423д

Обувки

(< или = на АОП 015 од БПР)

669

66.

423д

Прехранбени продукти и пијалаци

(< или = на АОП 015 од БПР)

670

458,003

698,056

67.

423д

Лекови

(< или = на АОП 015 од БПР)

671

III. Договорни услуги

1,384,208

1,200,846

68.

425д

Провизија за платен промет и банкарска провизија

(< или = на АОП 017 од БПР)

672

69.

425д

Консултантски услуги

(Издатоци за авторски хонорари)

(< или = на АОП 017 од БПР)

673

1,384,208

1,200,846

70.

425д

Осигурување на недвижности и права(< или = на АОП 017 од БПР)

674

71.

425д

Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство

(< или = на АОП 017 од БПР)

675

72.

425д

Здравствени услуги во странство

(< или = на АОП 017 од БПР)

676

IV. Други тековни расходи

19,231

19,231

73.

426д

Други оперативни расходи

(< или = на АОП 018 од БПР)

677

19,231

19,231

V. Разни трансфери

74.

464д

Државни награди и одликувања

(< или = на АОП 037 од БПР)

678

75.

464д

Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)

679

VI.Социјални надоместоци

76.

471д

Еднократна парична помош и помош во натура

(< или = на АОП 040 од БПР)

680

77.

471д

Детски додаток

(< или = на АОП 040 од БПР

681

78.

471д

Помош за здравствена заштита на растенија и животни

(< или = на АОП 040 од БПР)

682

79.

471д

Исхрана за бездомници и други социјални лица

(< или = на АОП 040 од БПР)

683

Ред.

бр.

Група на сметки, сметка

д=дел

Позиција

Ознака

на

АОП

Износ

Претходна

година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

Ѓ. ПРИХОДИ

I.Такси и надоместоци

80.

723д

Закупнини

(< или = на АОП 079 од БПР)

684

II.Трансфери од други нивоа на власт

22,450,858

14,961,304

81.

741д

Трансфери од Буџетот на Република Македонија

(< или = на АОП 088 од БПР)

685

22,450,858

14,961,304

82.

741д

Трансфери од буџетите на фондовите

(< или = на АОП 088 од БПР)

686

83.

741д

Блок дотации на општината по одделни намени

(< или = на АОП 088 од БПР)

687

Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

84.

Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот

688

31

32

Во Штип________________

На ден _____________

Лице одговорно за составување на образецот

М.П.

Одговорно лице

28,02,2017 Блага Пилатова                                       Зоран Читкушев

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _______________________________

Контролата ја извршиле:  ________________________________________________________________

 

 

 [1] Tрошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа,  трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

[2] Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

[3] Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.