• DSC_8169.JPG
  • DSC_8189.JPG
  • DSC_8226.JPG
  • fghjg.jpg
  • muzej.jpg
  • panorama-slide.jpg
Print

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 603

Период

Контролор

 

0

4

0

5

1

2

8

9

1

8

0

1

0

0

9

3

1

8

6

0

3

1

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Вид.

раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

 

Назив на субјектот НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРА И МУЗЕЈ

Адреса, седиште и телефон Кеј Маршал Тито бр.2 Штип 032/392/044

Единствен даночен број 4029979100437

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до    31 - 12    2016 одина


(во денари)

Ред.бр.

.

Група на  сметки или сметка

сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

Претходна

година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

РАСХОДИ:

I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ

(002+007+012+020+024+029+033+039)

001

13,682,467

14,015,903

а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

(од 003 до 006)

002

10,170,814

10,330,628

1.

401

Плати и надоместоци

003

7,358,563

7,038,668

2.

402

Придонеси за социјално осигурување

004

2,724,153

3,247,372

3.

403

Останати придонеси од плати

005

4.

404

Надоместоци

006

88,098

44,588

б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)

007

5.

411

Финансирање на нови програми и потпрограми

008

6.

412

Постојана резерва (непредвидливи расходи)

009

7.

413

Тековни резерви (разновидни расходи)

010

8.

414

Резерви за капитални расходи

011

в) СТОКИ И УСЛУГИ

(од 013 до 019)

012

3,511,653

3,685,275

9.

420

Патни и дневни расходи

013

50,115

72,670

10.

421

Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

014

690,569

701,909


Ред.

бр.

.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака на АОП

И   з   н о   с

Претходна година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

11.

423

Материјали и ситен инвентар

015

458,003

698,056

12.

424

Поправки и тековно одржување

016

909,527

980,373

13.

425

Договорни услуги

017

1,384,208

1,200,846

14.

426

Други тековни расходи

018

19,231

31,421

15.

427

Привремени вработувања

019

г)  ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО    ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ

( од 021 до 023)

020

16.

431

Трансфери до Фондот за ПИОМ

021

17.

432

Трансфери до Агенцијата за вработување

022

18.

433

Трансфери до Фондот за здравствено осигурување

023

д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС                                   (од 025 до 028)

024

19.

441

Дотации од ДДВ

025

20.

442

Наменски дотации

026

21.

443

Блок дотации

027

22.

444

Дотации за делегирани одделни надлежности

028

ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА

(од 030 до 032)

029

23.

451

Каматни  плаќања кон нерезидентни кредитори

030

24.

452

Каматни  плаќања кон домашни кредитори

031

25.

453

Каматни  плаќања кон други нивоа на власт

032

е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                             (од 034 до 038)

033

26.

461

Субвенции за јавни претпријатија

034

27.

462

Субвенции за приватни претпријатија

035

28.

463

Трансфери до невладини организации

036

29.

464

Разни трансфери

037

30.

465

Исплати по извршни исправи

038

ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                             (од 040 до 043)

039

31.

471

Социјални надоместоци

040

32.

472

Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ

041

33.

473

Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување

042

34.

474

Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување

043

Ред.

бр.

.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака на АОП

И   з   н о   с

Претходна година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

II.  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

(од 045 до 054)

044

8,768,391

945,401

35.

480

Купување на опрема и машини

045

34,697

65,867

36.

481

Градежни објекти

046

37.

482

Други градежни објекти

047

3,992,808

38.

483

Купување на мебел

048

29,934

39

484

Стратешки стоки и други резерви

049

40.

485

Вложувања и нефинансиски средства

050

4,740,886

849,600

41.

486

Купување на возила

051

42.

487

Капитални трансфери

до вонбуџетски фондови

052

43.

488

Капитални дотации до ЕЛС

053

44.

489

Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

054

III.  ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)

055

45.

491

Отплата на главнина до нерезидентни кредитори

056

46.

492

Отплата на главнина кон домашни институции

057

47.

493

Отплата на главнина до други нивоа на власт

058

А.ВКУПНО РАСХОДИ

(001 + 044 + 055)

059

22,450,858

14,961,304

Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

(103 минус 059)

060

48.

811,     812 и 813

В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ

ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА

ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД

ОДАНОЧУВАЊЕ

061

Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ

(060 минус 061)

062

Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)

063

49.

830

За покривање на загуба

064

50.

831

За поврат во буџетот односно фондот

065

51.

833

За пренос во наредната година

066

Ред.

бр.

.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака на АОП

И   з   н о   с

Претходна година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

Ѓ.    ВКУПНО

(059+060) = 105

ако 061 е поголемо од 060

тогаш  (059+061) = 105

067

22,450,858

14,961,304

П Р И X О Д И:

I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

(од 069 до 076)

068

52.

711

Данок од доход, од добивка и од капитални добивки

069

53.

712

Придонеси за социјално осигурување

070

54.

713

Даноци од имот

071

55.

714

Домашни даноци на стоки и услуги

072

56.

715

Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)

073

57.

716

Еднократни посебни такси

074

58.

717

Даноци на специфични услуги

075

59.

718

Такси за користење или дозволи за

вршење на дејност

076

II.НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

(од 078 до 082)

077

60.

721

Претприемачки приход и приход од имот

078

61.

722

Глоби, судски и административни такси

079

62.

723

Такси и надоместоци

080

63.

724

Други владини услуги

081

64.

725

Други неданочни приходи

082

III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

(од 083 до 087)

083

65.

731

Продажба на капитални средства

084

66.

732

Продажба на стоки

085

67.

733

Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

086

68.

734

Приходи од дивиденди

087

IV.  ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

(од 089 до 092)

088

22,450,858

14,961,304


Ред.

бр.

.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака на АОП

И   з   н о   с

Претходна година

Тековна

година

1

2

3

4

5

6

69.

741

Трансфери од други нивоа на власт

089

22,450,858

14,961,304

70.

742

Донации од странство

090

71

743

Капитални донации

091

72.

744

Тековни донации

092

V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

(од 094 до 096)

093

73.

751

Краткорочни позајмици од земјата

094

74.

753

Долгорочни обврзници

095

75.

754

Друго домашно задолжување

096

VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

(од 098 до 100)

097

76.

761

Меѓународни развојни агенции

098

77.

762

Странски влади

099

78.

769

Други задолжувања во странство

100

79.

771

VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Продажба на хартии од вредност

101

80.

781

VIII. ПРИХОДИ ОД OTПЛАТА НА ЗАЕМИ

Приходи од наплатени дадени заеми

102

А.   ВКУПНО ПРИХОДИ

(068+077+083+088+093+097+101+102)

103

22,450,858

14,961,304

81.

890

Б.   НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

(059+ 061 минус 103)

104

В.   ВКУПНО:

(103+104 = 067)

105

22,450,858

14,961,304

82.

Г.    ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:

Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)

106

31

32


Во Штип

На ден 28,02,2017_

Лице одговорно за составување на

билансот

Пилатова Благица

М.П.

Раководител

Зоран Читкушев