• DSC_8169.JPG
  • DSC_8189.JPG
  • DSC_8226.JPG
  • fghjg.jpg
  • muzej.jpg
  • panorama-slide.jpg
Print

СПД Буџетски корисници 787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

Контролор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

0

5

1

2

8

9

 

1

8

0

1

0

0

9

3

1

8

6

0

3

1

9

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

Вид работа

 

Идентификационен број

(EMБС)

 

Резервни кодекси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: 9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;13;10;9;9;13;10;9;9;9;9;9;9;9;9;13;10;Период9;9;9;Контролор13;10;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;13;10;9;9;9;9;9;09;49;09;59;19;29;89;99;9;19;89;09;19;09;09;99;39;19;89;69;09;39;19;99;13;10;9;19;29;39;9;49;59;69;79;89;99;109;119;9;129;139;149;159;169;179;189;199;209;219;229;239;249;259;269;13;10;9;Вид работа  9;9;Идентификационен број13;10;(EMБС)9;9;Резервни кодекси13;10;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;13;10; 13;10;

Назив на субјектот НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРА И МУЗЕЈ

Адреса, седиште и телефон Кеј Маршал Тито бр.2 Штип 032/392/044

Адреса за е-пошта This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Единствен даночен број 4029979100437

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР)

во периодот  од 01 01 до 31.12. 2016 година

НКД

(Национална класификација на дејности)

Остварени
приходи

(во денари)3

 

Ред.
бр.

Класа1

Назив2

 

1.

91,03

Заштита на историски места и градби како и слични знаменитости за посетители

130.709

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

НКД

(Национална класификација на дејности)

Остварени      приходи

(во денари) 3

Ред.
бр.

Класа1

Назив2

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

1)Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2)Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот  остварува  приход.

3)Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

9

1

0

3

Заштита на историски места и градби како и слични знаменитости за посетители

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД_ Заштита на историски места и градби како и слични знаменитости за посетители

9

1

0

3

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Бага Пилатова

Потпис _____________________________

Во   Штип

М.П.*                                       Име и презиме на законскиот застапник

На ден    28,02,2017

Зоран Читкушев

Потпис __________________________

 

*  За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.