• DSC_8169.JPG
  • DSC_8189.JPG
  • DSC_8226.JPG
  • fghjg.jpg
  • muzej.jpg
  • panorama-slide.jpg
Print

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 787

 

Период

Контролор

 

0

4

0

5

1

2

8

9

1

8

0

1

0

0

9

3

1

8

7

8

7

1

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Вид.

раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРА И МУЗЕЈ БИЛАНС  НА  СОСТОЈБА

Адреса, седиште и телефон Кеј Маршал Тито бр.2 Штип 032/392/044

Единствен даночен број 4029979100437 на ден 31-12-20 16година

Назив на корисникот

(во денари)

Ред.    бр.

.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

Претходна

година

Тековна година

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

А) АКТИВА:  ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)

111

70.041

555.064

485.023

70.041

1.

00

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

112

2.

010,011,012 и 015

II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121

113

III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)

114

70.041

555.064

485.023

70.041

3.

020 и 029д

Градежни објекти

115

4.

021 и 029д

Станови и деловни објекти

116

Ред.    бр.

.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

Претходна

година

Тековна година

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

022 и 029

Опрема

117

34.321

519.344

485.023

70.041

6.

023 и 029д

Повеќегодишни насади

118

7.

024 и 029д

Основно стадо

119

8.

025 и 029

Други материјални средства

120

34.321

35.720

70.041

9.

026 и 029д

Аванси за материјални средств

121

10.

030

III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА

122

11.

04

IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА

123

Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)

124

24.219

48.006

48.006

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)

125

20.794

38.285

38.285

12.

100

Сметка

126

15.724

37.315

37.315

13.

101

Благајна

127

5.070

970

970

14.

102

Издвоени парични средства

128

15.

103

Отворени акредитиви

129

16.

104

Девизна сметка

130

17.

105

Девизни акредитиви

131

18.

106

Девизна благајна

132

Ред.    бр.

.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

Претходна

година

Тековна година

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

19.

108

Други парични средства

133

20.

11

II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

134

III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)

135

2.000

2.000

21.

120

Побарувања од буџетот

136

22.

121

Побарувања од фондот

137

23.

122 и 129д

Побарувања од купувачи во земјата

138

2.000

2.000

24.

123 и 129д

Побарувања од купувачи во странство

139

25.

13

IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

140

1.290

1.290

1.290

26.

14

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА

141

27.

15

VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ

142

475

670

670

28.

16

VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ

143

29.

17

VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

144

30.

190 до 197

IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

145

31.

198

Други активни временски разгарничувања

146

1.660

5.761

5.761

В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)

147

160.496

179.150

26.364

152.786

32.

31

Материјали

148

Ред.    бр.

.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

Претходна

година

Тековна година

Бруто

Исправка на вредност

Нето

(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

33.

32

Резервни делови

149

34.

36

Ситен инвентар

150

35.

60

Производство

151

36.

63

Готови производи

152

37.

65,66 и 67

Стоки, аванси, депозити и кауции

153

160.496

179.150

26.364

152.786

Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)

154

38.

090

Непокриени расходи од поранешни години

155

39

092

Непокриени расходи

156

40.

095

Примени долгорочни кредити и заеми

157

41.

08

III. ДРУГИ СРЕДСТВА

158

ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)

159

254.756

782.220

511.387

270.833

42.

990 до 994

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА

160

Ред.    бр.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

 

Претходна година     (почетна состојба) (тековна година)

Износ на денот на билансирање

 

1

2

3

4

5

6

 

I. ПАСИВА:  ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)

161

68.124

59.529

 

43.

900

Државен -јавен капитал

162

68.124

59.529

 

44.

901

Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност

163

 

45.

91

II Ревалоризациона резерва

164

 

III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)

165

 

46.

920

Обврски по долгорочни кредити

166

 

47.

922

Вложувања од странски лица

167

 

48.

923

Кредити од банки во земјата

168

 

49.

924

Други кредити во земјата

169

 

50.

925

Кредити од странство

170

 

51.

927

Долгорочни обврски за примени депозити и кауции

171

 

52.

928

Други долгорочни обврски

172

 

IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ  (174+175+180+181+189+195+196+197+198)

173

186.632

211.304

 

53.

21

а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност

174

 

 

Ред.    бр.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

 

Претходна година     (почетна состојба) (тековна година)

Износ на денот на билансирање

 

1

2

3

4

5

6

 

б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)

175

164.548

165.771

 

54.

220

Обврски спрема добавувачи во земјата

176

164.548

165.771

 

55.

221

Обврски спрема добавувачи во странство

177

 

56.

224

Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги

178

 

57.

225

Обврски спрема добавувачи - граѓани

179

 

58.

23

в) Примени аванси, депозити и кауции

180

 

г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)

181

 

59.

240

Обврски од заедничко работење со субјектите

182

 

60.

241

Обврски за кредити во земјата

183

 

61.

242

Обврски за кредити во странаство

184

 

62.

243

Обврски за вложени средства во земјата

185

 

63.

245

Други краткорочни финасиски обврски

186

 

64.

246

Обврски спрема работниците

187

 

65.

247

Обврски по запирање на работниците

188

 

Ред.    бр.

Група на  сметки или сметка

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

И   з   н о   с

 

Претходна година     (почетна состојба) (тековна година)

Износ на денот на билансирање

 

1

2

3

4

5

6

 

д) Обврски  спрема државата и други институцииза  (190 до 194)

189

 

66.

250

Обврски за  данок на додадена вредност

190

 

251

Обврски за акцизи

191

 

67.

252

Обврски за царини и царински давачки

192

 

68.

253

Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело

193

 

69.

255

Обврски за други даноци и придонеси

194

 

70.

26

ѓ) Финасиски и пресметковни односи

195

 

71

27

е) Обврски за даноци и придонеси од добивка

196

3.958

 

72.

28

ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените

197

 

73.

29

з) Пасивни временски разграничувања

198

22.084

41.575

 

74.

98

IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА   Извори на други средства

199

 

ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)

200

254.756

270.833

 

75.

955 до 999

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА

201

 

Во Штип                                                                Лице одговорно за составување на билансот                М.П.                      Раководител

На ден    28,02,2017 Блага Пилатова Зоран Читкушев